Podmínky užití webu

 
I. Předmět úpravy - právní oznámení
Společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. tímto poskytuje informace o podmínkách užití webu

II. Editor webových stránek
Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s., zapsané u Krajského soudu Brno,spis. zn. oddíl B vložka 4169, sídlem: U Velké ceny 4, 623 00 Brno. Editorem webových stránek je interní oddělení elektronického obchodování online@ptacek.cz. Přímé a trvalé úložiště dat je umístěno na serverech společnosti Master Internet, s.r.o. Editor by rád návštěvníky těchto webových stránek upozornil na níže uvedené skutečnosti:

III. Uživatelé webových stránek
Uživatelé webových stránek potvrzují, že mají dovednosti a prostředky potřebné k návštěvám a užívání těchto webových stránek. Uživatelé webových stránek „www.ptacek.cz a www.koupelny-ptacek.cz“ (dále jen "webových stránek") potvrzují, že zkontrolovali, že používaný počítačový systém neobsahuje žádné viry a že je v perfektním funkčním stavu. Uživatelé dále potvrzují, že si přečetli toto právní oznámení a slibují, že jej budou respektovat.

IV. Přístupné informace a služby
Konkrétním cílem webových stránek je dát široké veřejnosti k dispozici informace a služby. Části obsahu vystaveného a služeb nabízených na webových stránkách mohou pocházet od externích poskytovatelů služeb a mohou být přístupné buď přímo z webových stránek nebo prostřednictvím hypertextových odkazů na takové webové stránky. Uživatelé potvrzují, že informace a obsah, který se objevuje na webových stránkách dostupných prostřednictvím hypertextových odkazů, jsou výhradní odpovědností osob, které uvedené webové stránky spravují. Společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. neodpovídá ani za obsah webových stránek, z nichž lze vstoupit na webové stránky, ani za závazky osob/subjektů nabízejících, poskytujících či zprostředkujících na takových webových stránkách služby.

V. Používání informací
Společnosti Ptáček i přes svou veškerou snahu nemůže uživateli zaručit, že poskytované informace jsou přesné a úplné. Je odpovědností každého uživatele, aby informace uvedené na webových stránkách používal na základě jeho vlastního uvážení. Každý uživatel používá webové stránky na vlastní riziko. Proto společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. každému uživateli doporučuje, aby si před tím, než učiní jakékoli rozhodnutí, prověřil informace zjištěné z těchto webových stránek.

VI. Obsah
Veškeré údaje (textové, zvukové a obrazové), které se objevují na webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s. a obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s. podle autorského práva, zejména zákona č. 121/2000 Sb. Všechna práva jsou vyhrazena. Jakákoli reprodukce, zastoupení či distribuce obsahu webových stránek pro jiné účely, než osobní, a to ať vcelku či zčásti, prostřednictvím jakéhokoli média či jakýmkoli způsobem, je zakázána. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. Nerespektování tohoto zákazu představuje delikt, jenž může vést k občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti osoby porušující uvedený zákaz. Společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek.

VI. Název a logo “Ptáček”
Je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s. použít či reprodukovat název „Ptáček Premium, Ptáček nebo Koupelny Ptáček“ a nebo jakékoli logo společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s., ať samostatně či v kombinaci, a to z jakéhokoli titulu. Názvy a loga jsou zapsány u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranné známky. Majitelem ochranných známek je společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s.

VIII. Hypertextové odkazy
Jakékoli vytváření hypertextového odkazu na webové stránky společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s. je zakázáno, vyjma případů, kdy k tomu společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. dá písemný souhlas předem. Existence hypertextového odkazu z webové stránky na jinou webovou stránku nepředstavuje odsouhlasení takové stránky či jejího obsahu. Společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. nemůže přijmout odpovědnost týkající se informací, názorů a doporučení vyjádřených těmito třetími stranami. Navíc je možné, že webové stránky jsou propojeny pomocí hypertextových odkazů s jinými stránkami, aniž by o tom věděly. Společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. nedává oprávnění k tomuto druhu odkazů a odmítá veškerou odpovědnost za informace prezentované na takových jiných webových stránkách, za jejich obsah a jejich vztah ke společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s.. Společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s.nelze brát k odpovědnosti za soudní spory, které případně vzniknou mezi partnerem a uživatelem. Konzultovaní partneři jsou sami odpovědni za dodržování podstaty regulací, které platí v kontextu služeb nabízených koncovým uživatelům/klientům, a obzvlášť za dodržení právních předpisů a nařízení vztahujících se na distanční prodej, ochranu spotřebitele, podvodnou či klamavou reklamu, ceny a předpisům vyhovující kvalitu výrobků.

IX. Formuláře "SJEDNAT SCHŮZKU", "POPTÁVKA PRODULTU" a Kontaktní formuláře
Uživatel, který vyplnil formulář SJEDNAT SCHŮZKU nebo KONTAKTNÍ FORMULÁŘ nebo POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ poskytl společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s. osobní údaje a může být společností PTÁČEK-velkoobchod, a.s.kontaktován za účelem poskytování informací o výrobcích a službách PTÁČEK-velkoobchod, a.s. a dalších společností patřících do skupiny PTÁČEK-velkoobchod, a.s. V případě, že jsou při sjednání schůzky, poptávky produktu nebo kontaktování skrze kontaktní formulář na webových stránkách vyžadovány osobní údaje od uživatele, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. Společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. je registrovaná jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí informací, které jsou označené na začátku hvězdičkou (*), je povinné; pokud by takové informace nebyly poskytnuty, nemohou být očekávání uživatele uspokojena. V závislosti na okolnostech mají uživatelé právo přístupu k těmto informacím, právo vznášet z oprávněného důvodu námitky proti použití těchto informací či vznášet námitky proti komerčnímu využití formou přímého oslovení skupiny uživatelů (canvassing); dále mohou uživatelé písemně po společnosti PTÁČEK-velkoobchod, a.s. požadovat opravu, doplnění, aktualizaci, uzamčení a odstranění nepřesných či neúplných informací.

PTÁČEK – velkoobchod a.s.