Uvedení tepelných čerpadel do provozu

Stavební připravenost

1. Hydraulické připojení

 • Instalace a napojení potrubí na jednotky zajistí odborná instalační firma dle instalačního návodu.
 • Potrubí musí mít předepsané dimenze dle instalačního návodu, být správně kotveno a izolováno.
 • Musí být nainstalovány všechny armatury (nezapomenout zejména na dopouštění a vypouštění), automatické odvzdušňovací ventily, teploměry a manometry, a to především pokud je neobsahuje jednotka tepelného čerpadla, expanzní nádoba, uzavírací ventily, pojistné ventily ÚT a TUV.
 • Před příchodem našeho technika je nutné zajistit odborné napuštění a odvzdušnění systému.
 • Topná voda musí být upravena (demineralizována, nebo změkčena) a upravena inhibitory (doporučujeme AV Equen). Upravená voda je podmínkou záruky, naši technici měří pro posouzení její kvalitu.
 • Nutností je vyřešená ochrana proti zamrznutí při výpadku proudu u monoblokových jednotek.

2. Venkovní jednotka

 • Musí být správně ukotvena na silentblocích.
 • Je nezbytné dodržet minimální odstupy od zdí a minimální výšku nad terénem.
 • Odvod kondenzátu musí být vyřešen kvůli riziku zamrzání.

3. Elektroinstalace

 • Veškerá kabeláž bude přivedena k jednotkám a připravena elektrikářem dle instalačního návodu.
 • U jednotek je nutné ponechat volné konce kabelů v délce alespoň 1,5 m.
 • K venkovním jednotkám veďte kabeláž v chráničkách.
 • Veškeré komunikační kabely a čidla jsou vedena odděleně od silové elektřiny, a to ideálně pomocí stíněných kabelů.
 • Čidlo venkovní teploty (pokud je) bude pověšeno na fasádě, propojovací kabel požadovaného průřezu bude do čidla zapojen a přiveden k jednotce.
 • Senzor teploty zásobníku (pokud je) bude osazen v zásobníku a kabel požadovaného průřezu bude přiveden k jednotce.
 • Externí termostat, nebo externí ovládací jednotka (pokud je) bude pověšena na stěně a kabel požadovaného průřezu.
 • Všechny další případné preriférie (například čidla dalších topných okruhů, senzor akumulace) budou umístěny na svá místa v topném systému a kabely požadovaných průřezů budou přivedeny k jednotce.

4. Chladivové potrubí (v případě splitových jednotek)

 • Chladivové potrubí bude zákazníkem nataženo mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Zůstanou ponechány volné konce alespoň 1 m, které budou odborně zazátkované na obou stranách pro zabránění průniku vlhkosti. 
 • Potrubí musí být ohýbáno pomocí ohýbačky a kotveno podle norem min. 1 m od připojovacích uzlů.
 • Venku veďte potrubí v chráničce a dostatečně izolované.
 • Je-li potrubí již připojeno na jednotky, vyžaduje technik záznam o chlaďařském připojení vč. razítka odborné chlaďařské firmy.
 • Náš technik nemůže instalovat potrubí (dodávat). Ve výjimečných případech lze tuto službu sjednat jako vícepráci, při které je ale nutná součinnost objednatele.
 • Jako vícepráci můžete objednat chlaďařské práce na připraveném potrubí (vyhrdlení, vakuování, doplnění chladiva) – nutno oznámit předem.

5. Uvedení do provozu

 • Pro objednávku uvedení do provozu je nutné vyplnit dotazník, který naleznete na stránce našeho servisu.
 • Důležité informace: místo instalace, fakturační údaje objednatele, kontakty na objednatele a uživatele, přesný popis zařízení – značka, model, specifikace topného systému, fotodokumentace systému připraveného ke spuštění.
 • Objednávku uvedení do provozu pošlete nejpozději 2-3 týdny předem.
 • Uvedení do provozu musí být přítomna montážní firma a uživatel zařízení.

6. Záruční podmínky

 • Na zařízení je nutné provádět pravidelné prohlídky minimálně 1x ročně.

 

Přiložené soubory