Vodě navzdory aneb jak hospodařit s vodou

Přívalové deště ani velká sucha vás nezaskočí.

Vodě navzdory aneb jak hospodařit s vodou zveřejněno: 3. 9. 2023

Stává se pomalu pravidlem, že extrémní horka a sucha bývají stále častěji střídány přívalovými dešti. Říká se, že štěstí přeje připraveným, proto bude dobré vaše nemovitosti na přívalové deště řádně a s předstihem připravit. Podle prognóz meteorologů nebudou v budoucnosti přívalové deště žádnou vzácností, což může být pro majitele nemovitostí problém. Nejde ani tak o déšť, ale o kumulaci velkého množství vody na jednom místě, což má za následek tzv. lokální záplavy.

Tyto jevy jsou doprovázeny masivním splachováním zeminy, která spolu s vodou zanáší suterénní a přízemní prostory. Samotná pohroma kromě možného statického narušení staveb a devastace zahradních ploch znamená pro majitele nemovitostí nekonečný maraton vysoušení a odbahňovacích prací. Problematika přívalových dešťů a lokálních záplav se týká jak rodinné zástavby, tak i majitelů firem a větších objektů, průmyslových areálů a samozřejmě i veřejné správy, tedy měst a obcí.

Vždy je důležité zvolit vhodné technologické zařízení tak, aby došlo k co nejlepšímu vsaku a odvodu vody. Finální řešení tak bude prospěšné nejen v případě přívalových, ale i intenzivnějších dešťů.

Odvod vody
Na počátku každé soustavy řešení povrchových vod se obvykle umisťuje sběrné zařízení, které akumuluje dešťovou vodu. To může být bodové (vpusť uprostřed zpevněné plochy) nebo liniové (umístěno na hranici či v lineární přímce uprostřed vyspárované odvodňované plochy) odvodnění. Tyto segmenty nejsou nic jiného než betonový, polymerbetonový nebo plastový žlab s krycí mřížkou (podle materiálu mřížky je pak udávána i nosnost či pojízdnost prvku). Při výběru je tedy nutné zohlednit kromě velikosti, materiálu a designu i možnost zatížení. Zatížení definuje ČSN a dělí se na A, B, C, D, E, F.

Typ A je pouze pro pěší, i když laik by mohl mít pocit, že to zvládne i osobní auto. Na vjezd do garáže musí být minimálně B a více. Liniové odvodnění je většinou u chodníků, garáží, podél domů, parkovišť a podobně. Zásadní je i dobrý spád a vhodná dimenze vodorovné kanalizace, která navazuje na liniové odvodnění. Toto u stávající zástavby zásadně ovlivnit nejde, ale liniové odvodnění doplnit lze.

Opatření proti vodě
Funkční inženýrské sítě, zpětné klapky, liniové odvodnění, vsaky a podobně, to jsou jen některé produkty rozsáhlého řešení, které umí usměrnit vodní živel. Ročně naprší průměrně na našem území 600 l/m3. Pokud je situace standardní, je dobré dešťovou vodu zachycovat, zbavovat hrubých nečistot a následně využívat na závlahu, splachování, mytí vozu a podobně.

Akumulace vody
Na konci celého systému by měla být i akumulační nebo retenční nádrž, která zachytí přečištěnou vodu. Rozdíl mezi retencí a akumulací je pouze v tom, jak je voda z nádrže odváděna. U retence je regulovaným odtokem neustále nádrž vyprazdňována, to znamená, že v bezdeštném období je retence prázdná. Retenční a akumulační nádrže mohou být svařované z PP desek, monolitické plastové, anebo prefabrikované z betonu.

Filtrace nečistot
Kromě sběru vody je důležitou součástí systému také filtrace. Nejenže samotnou vodu předčistí od hrubých mechanických nečistot, ale je i garantem životnosti celého zařízení. Hrubých nečistot, jako jsou větvičky, listí, štěrk a podobně, se zbavíte ve filtrační šachtě. U rodinných domů se jedná nejčastěji o lehkou plastovou šachtu o průměru 400 až 600 mm se sítem a volitelným kalovým prostorem. Je ovšem potřeba tuto filtrační šachtu jednou za čas zkontrolovat a především vyčistit.

Velikost nádrže
Velikost nádrže určuje odvodňovaná plocha (střecha a další zpevněné plochy). U rodinných domů se využívají nejčastěji nádrže o objemu 3–6 m3, u větších pozemků a nemovitostí mohou mít objem i 10 až 15 m3. I zde se osvědčilo použití větších akumulačních nádrží v kombinaci se vsakem či retenčních nádrží, tak abychom dokázali přívalový déšť co nejvíce pozdržet. Pro zamezení víření usazených nečistot v nádrži, doporučujeme na nátok osadit uklidňovací sadu.

Opatření proti vodě
V případě dobře udělané drenáže kolem vlastních staveb na pozemku (například komplexní systém Fränkische opti-drän®) je možné také do akumulace či vsaku odvádět vodu z drenážního systému. Ten se zpravidla skládá z drenážní trubky v tyčích či kolech (pozor na často podceňované a zaměňované drenážní potrubí za levnější a nevhodné meliorační) doplněné o profesionální spojky a tvarovky vyústěné do kontrolních drenážních šachet s možností lapače písku.

Již při projektu je nutné počítat s většími přívalovými srážkami a proto navrhnout více liniových či bodových odvodnění. Bohužel si často stavebníci na tyto případy vzpomenou pozdě, popřípadě navrhnou odvodnění jen tak „od oka“, což může následně způsobit problém.

Doprava vody
Dalším důležitým prvkem jsou zpětné klapky. Ty jsou u Ptáčky standardně skladem, a to jak revizní šachty se zpětnou klapkou, tak samostatné zpětné klapky Nicoll Ottima. Pro složitější realizace je možné do systému vložit ještě libovolný počet kontrolních/revizních šachet (skládajících se z šachtového dna s jedním až třemi nátoky). Minimální spád dešťové kanalizace by měl být 1%. Pro vedení je vhodné použít trubky KG v minimální dimenzi DN110. Pro zahradu postačí kruhová tuhost SN4, pro pojezdové plochy či mělčí uložení volte raději SN8 a výše.

Využití akumulované vody
Pro čerpání dešťové vody z akumulační nádrže slouží čerpadla či výkonné čerpací stanice, které navíc například umožní plynulý přechod při nedostatku vody v akumulační nádrži na jiný zdroj, například vodovodní řad či studnu. Pro jednoduché potřeby zalévání poslouží obyčejné kalové čerpadlo, nicméně nejedná se o nic komfortního.

Profesionálnější je jistě použití čerpadla s řídicí jednotkou, které může reagovat na okamžitou potřebu odběru a distribuci vody po zahradě řešit podzemním vedením do připravených rozvodných šachet s ventilem. Pro bezúdržbovou zahradu pak celá řada firem nabízí kompletní závlahové systémy s téměř nulovým nárokem na obsluhu.

Jemná filtrace
Pokud budete využívat dešťovou vodu i v rámci běžné spotřeby a zavedete ji do domu (nejčastěji pro splachování WC nebo na praní), potřebujete systém ještě rozšířit o jemné filtry instalované před přechodem na vnitřní potrubí.

Vsakování vody
Samostatnou kapitolu tvoří vsakování. Jde o proces odvodnění v místech, kde to umožní geologické složení podloží a nechceme vodu dále využívat. I v tomto případě je nutné volit technické produkty, jako jsou vsakovací bloky a tunely tak, aby byly instalovány na nízce či vysoko zatěžovaných plochách.

Použití retence (ať už v kombinaci s akumulací nebo bez) by mělo vycházet z projektu a geologické zprávy o podloží. Na jílovitých či skalnatých podložích může být dokonce použití vsakování nevhodné!

Nedostatečné řešení
Pokud jde o vsakování, tak lidé často využívají jen vykopanou jámu, kterou zasypou kamením a považují to za dostatečný vsak. Toto řešení má však cca 30% užitný objem, kdežto profi vsakovací bloky mají užitný objem až 95 %! To v praxi znamená, že na vypočtený však např. 5 m3 musíte mít 3x tak velkou jámu vysypanou štěrkem, tedy 15 m3 štěrkového lože, abyste splnili požadovaný užitný objem 5 m3. V konečném důsledku to jsou pak vyšší náklady na zemní práce, nezanedbatelnou cenu za štěrk a jeho dopravu. Vsakovací objekt je vhodné řešit spolu s projektantem a výpočet podpořit v místě vsaku i vsakovací zkouškou. Území ČR totiž není nejvhodnější pro realizaci vsakování, proto přichází v úvahu i však s přepadem či s vrtem do propustných vrstev.

V případě dotazů i řešení konkrétních případů se přijďte poradit s našimi specialisty na inženýrské sítě. Na každé naší pobočce získáte na ně kontakt a určitě se dozvíte vše potřebné.

Přiložené soubory

Název Formát Velikost  
Katalog-inzenyrske-site PDF 1.84 MB
Katalog-cerpaci-techniky PDF 14.94 MB