Tepelná čerpadla

Rozvíjející se oblastí jsou alternativní zdroje tepla v podobě tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla zveřejněno: 24. 3. 2023

Tepelná čerpadla patří k nejspolehlivějším, nejúčinnějším a nejekologičtějším způsobům vytápění a ohřevu teplé vody. Konkrétní řešení tepelného čerpadla je vždy individuální, závisí na velikosti a typu domu i na lokálních podmínkách (situace na pozemku, geologické podloží atd.).

Princip tepelného čerpadla Nejrozšířenějším typem tepelného čerpadla je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného „Carnotova cyklu“. Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

Části tepelného čerpadla

Výparník – odebírá teplo nízkopotenciálnímu zdroji tepla. Při nízkém tlaku a teplotě je chladivo schopno se vypařovat a získat tak teplo z teplonosné látky i při velmi nízkých teplotách.

Kompresor – nasává plyn z výparníku při tlaku chladiva odpovídajícímu výparné teplotě a stlačuje ho na tlak odpovídající kondenzační teplotě. Dodáním práce kompresoru a tedy elektrické energie pro pohon motoru kompresoru dojde ke zvýšení tlaku a tím i teploty chladiva. Energie je tímto způsobem přečerpána z nižší teplotní hladiny na vyšší a je ji možno využít pro vytápění či přípravu teplé vody.

Kondenzátor – předává teplo do otopné soustavy (ohřev vody nebo vzduchu). Při vysokém tlaku a teplotě chladivo kondenzuje a odevzdá teplo do teplonosné látky.

Expanzní ventil – má za úkol udržovat tlakový rozdíl mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou chladicího oběhu. Reguluje průtok chladiva z kondenzátoru do výparníku v závislosti na výstupní teplotě z výparníku a dále udržuje přehřátí chladiva za výparníkem.

Druhy tepelných čerpadel

Vzduch/voda – teplo čerpá ze vzduchu a předává ho vodní otopné soustavě. Jedná se o nejčastěji používaný a na pořízení nejlevnější druh tepelného čerpadla. Tento typ tepelného čerpadla můžete mít v provedení monoblok nebo split.

Země/voda – energii odebírá ze země buď potrubím (registrem) umístěným metr pod zemí, nebo hlubokými vrty. Vrty musí povolit báňský úřad jako vodní dílo. Jde o poměrně náročnou, dlouhodobou investici, vhodnou pro velké domy, domy s bazénem, domy s velkým pozemkem (část zahrady musíte uvolnit pro vybudování registru) apod.

Voda/voda – Je aplikovatelné jen v určitých lokalitách – teplo odebírá z vody, například z řeky nebo rybníka. Instalace tohoto typu tepelného čerpadla potřebuje povolení vodoprávního úřadu a správce vodního toku či povodí.

Sezonní topný faktor SCOP

Nejprůkaznějším měřítkem účinnosti tepelného čerpadla za celý rok je sezonní topný faktor SCOP, což je ukazatel energetického efektu tepelného čerpadla. Jeho výpočet vychází z celoroční bilance produkce tepla daného tepelného čerpadla v otopném období rozděleném na teplotní intervaly po1 K. Do SCOP se zahrnuje nejen efektivita produkce tepla tepelným čerpadlem v aktivním chodu, ale také energetické ztráty vlivem cyklování TČ, energetická spotřeba záložního elektrokotle, energetická spotřeba tepelného čerpadla v pohotovostním režimu či při Tepelné čerpadlo vzduch–voda De Dietrich Strateo (vnitřní modul s integrovaným zásobníkem TV)

Topný faktor COP

Základním parametrem tepelných čerpadel je topný faktor (COP – Coeffi cient of Performance). Toto bezrozměrové číslo vypovídá o „účinnosti“ tepelného čerpadla. Jedná se o teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím je vyšší topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější. náběhu, ztráty vychládáním výměníků v době mimo provoz, udržování kompresoru na požadované teplotě apod.

Čerpadlo vybírejte pečlivě

Tepelné čerpadlo zásadně instalujte podle plnohodnotného projektu. Nikdy nedovolte, aby se montáž dělala podle „zkušeností“ topenáře. Vždy vyžadujte minimálně vzorový typizovaný projekt výrobce a všechny úpravy konzultujte s projektantem nebo výrobcem.

Předtím než se rozhodnete pro konkrétní systém a model čerpadla, nechte si spočítat předběžné provozní náklady na vytápění. Všichni kvalitní výrobci dělají tuto službu zdarma. Také si zjistěte, jakou teplotu výstupní vody vám garantuje výrobce tepelného čerpadla a zda bude tato teplota topné vody pro váš dům dostatečná i v největší zimě.

Kontaktní formulář:

S čím vám můžeme pomoci?

General

* Povinné pole