Než vám voda poškodí dům

Přívalovým dešťům se neubráníme, ale je čas přistoupit k prevenci a možná zmenšit škody.

Než vám voda poškodí dům zveřejněno: 2. 7. 2019

Přívalové deště již pravidelně působí nemalé potíže v různých částech země. Efekt, tzv. lokálních záplav je demonstrací ohromné síly a nevyzpytatelnosti přírody, kdy v jednom místě lidé doslova bojují o život a majetek a ve vedlejší vsi nespadne z nebe ani kapka.

Většinou záplava přinesla zeminu a bahno z polí do obydlených částí měst a obcí.Způsobené škody nejsou jen majetkové, ale mnohdy i psychické. Řada občanů si bohužel prožila úklidové a následně vysoušecí peklo. Prevence intenzivním srážkám moc dobře neexistuje, ale následky se dají leckdy zmírnit například funkční a dobře dimenzovanou obecní kanalizací i dalšími opatřeními. Odpovědi na tuto složitou problematiku bychom museli hledat i u hydrogeologů a také zemědělců. Problematika se týká jak v rodinné zástavby, tak i majitelů firem a větších objektů, průmyslových celků a samozřejmě i veřejné správy, tedy měst a obcí. Důležité je zvolit vhodné technologické zařízení tak, aby došlo k co nejlepšímu vsaku a odvodu vody. Finální řešení tak bude prospěšné nejen v případě přívalových, ale i intenzivnějších dešťů.

Funkční inženýrské sítě, zpětné klapky, liniové odvodnění, klapky, vsaky a podobně, to jsou jen některé produkty rozsáhlého řešení, které umí usměrnit vodní živel. Ročně naprší průměrně na našem území 600 l/m3. Pokud je situace standardní, je dobré dešťovou vodu zachycovat, čistit a následně využívat na závlahu, splachování, mytí vozu a podobně.

Sběr vody

Na počátku každé soustavy je sběrné zařízení, které zachytí dešťovou vodu. To může být bodové (vpusť uprostřed zpevněné plochy) nebo liniové (umístěno na hranici či v lineární přímce uprostřed vyspádované odvodňované plochy) odvodnění. Tyto segmenty nejsou nic jiného, než betonový, polymerbetonový nebo plastový žlab s krycí mřížkou (dle materiálu mřížky je pak udávána i nosnost a pojízdnost prvku). Při výběru je tedy nutné zohlednit kromě velikosti, materiálu a designu i možnost zatížení. Liniové odvodnění je většinou u chodníků, garáží, podél domů, parkovišť a podobně. Zásadní je i dobrý spád a vhodná dimenze vodorovné kanalizace, která navazuje na liniové odvodnění. Toto u stávající zástavby zásadně ovlivnit nejde, ale liniové odvodnění doplnit lze.

V případě dobře udělané drenáže kolem vlastních staveb na pozemku (například komplexní sytém Fränkische opti-drän®) je možné také do akumulace či vsaku odvádět vodu z drenážního systému. Ten se zpravidla skládá z drenážní trubky v tyčích či kolech (pozor na často podceňované a zaměňované drenážní potrubí za levnější a nevhodné meliorační) doplněné o profesionální spojky a tvarovky vyústěné do kontrolních drenážních šachet s možností lapače písku.¨

Je nutné již při projektu počítat s většími přívalovými srážkami a proto navrhnout více liniových či bodových odvodnění. Dost často si zákazníci na tyto případy projekty nedělají a navrhnou odvodnění jen tak ,,od oka", což může následně způsobit problém. Už při projektech spolupracuje společnost Ptáček například s dodavatelem ACO.

Filtrace nečistot

Důležitou součástí systému je filtrace. Nejenom že samotnou vodu předčistí od hrubých mechanických nečistot, ale je i garantem životnosti celého zařízení. Hrubých nečistot, jako jsou větvičky, listí, štěrk a podobně se zbavíte ve filtrační šachtě. U rodinných domů se jedná nejčastěji o lehkou plastovou šachtu o průměru 400 až 600 mm se sítem a volitelným kalovým prostorem. Je ovšem potřeba tuto filtrační šachtu jednou za čas zkontrolovat a především vyčistit.

Doprava vody

Dalším důležitým prvkem jsou zpětné klapky. Zpětné klapky standardně držíme skladem, a to jak revizní šachty se zpětnou klapkou (Midas) tak samostatné zpětné klapky Nicoll Ottima. Pro složitější realizace je možné do systému vložit ještě libovolný počet kontrolních/revizních šachet (skládajících se z šachtového dna s jedním až třemi nátoky). Minimální spád dešťové kanalizace by měl být 1%. Pro vedení použijte trubky KG v minimální dimenzi DN110. Pro zahradu postačí kruhová tuhost SN4, pro pojezdové plochy či mělčí uložení volte raději SN8 a výše.

Akumulace vody

Na konci celého systému by měla být i akumulační nebo retenční nádrž, která zachytí přečištěnou vodu. Rozdíl mezi retencí a akumulací je pouze v tom, jak je voda z nádrže odváděna. U retence je regulovaným odtokem neustále nádrž vyprazdňována, to znamená, že v bezdeštném období je retence prázdná. Retenční a akumulační nádrže mohou být svařované z PP desek, monolitické plastové a nebo betonové prefabrikované.

Velikost nádrže určuje plocha odvodňovaného pozemku. U rodinných domů se využívají nejčastěji nádrže o objemu 3 – 6 m3. U větších pozemků a nemovitostí mohou mít objem i 10 až 15 m3. I zde se osvědčilo použití větších akumulačních nádrží v kombinaci se vsakem či retenčních nádrží - tak abychom dokázali přívalový déšť co nejvíce pozdržet.

V případě velkých výškových rozdílů a nebo sběru z velkých ploch je možné před nádrže instalovat tzv. klidné nátoky, tedy zpomalovače.

Vsakování vody

Samostatnou kapitolu tvoří vsakování. Jde o proces odvodnění v místech, kde to umožní geologické složení podloží a nechceme vodu dále využívat. I v tomto případě je nutné volit technické produkty, jako jsou vsakovací bloky a tunely tak, aby byly instalovány na nízce či vysoko zatěžovaných plochách. Použití retence (ať už v kombinaci s akumulací nebo bez) by mělo vycházet z projektu a geologické zprávy o podloží. Na jílovitých či skalnatých podložích může být dokonce použití retence nevhodné!

Pokud jde o vsakování, tak lidé často využívají jen vykopanou jámu, kterou zasypou kamením a považují to za dostatečný vsak. Takový to vsak má cca 30% užitný objem, kdežto vsakovací bloky mají užitný objem až 95%! Což znamená na vypočtený vsak např. 5 m3 musíte mít 3x tak velkou jámu vysypanou štěrkem, tedy 15 m3 štěrkového lože, abyste splnili požadovaný užitný objem 5 m3. V konečném důsledku to jsou pak vyšší náklady na zemní práce, nezanedbatelnou cenu za štěrk a jeho dopravu.

Vsakovací objekt je vhodné řešit spolu s projektantem a výpočet podpořit v místě vsaku i vsakovací zkouškou. Vsakovací boxy nabízíme od různých dodavatelů. Skladem držíme vsakovací bloky od dodavatele Fränkische či vsakovací tunely od dodavatele ASIO. Oba dva naši dodavatelé jsou schopni, dle základních parametrů (velikost odvodňované plochy, lokalita a druhu zeminy), velikost vsaku navrhnout. V neposlední řadě území ČR není nejvhodnější pro realizaci vsakování. Následně proto přichází v úvahu vsak s přepadem či s vrtem do propustných vrstev.

Využití akumulované vody

Pro čerpání dešťové vody z akumulační nádrže slouží čerpadlo či výkonné čerpací stanice, které navíc například umožní plynulý přechod při nedostatku vody v akumulační nádrži na jiný zdroj, například vodovodní řad či studnu. Pro jednoduché potřeby zalévání poslouží obyčejné kalové čerpadlo, nicméně nejedná se o nic komfortního. Profesionálnější je jistě použití čerpadla s řídící jednotkou, které může reagovat na okamžitou potřebu odběru a distribuci vody po zahradě řešit podzemním vedením v PE do připravených rozvodných šachet s ventilem (např. Nicoll). Pro bezúdržbovou zahradu pak celá řada firem nabízí kompletní závlahové systémy s téměř nulovým nárokem na obsluhu.

Pokud budete využívat dešťovou vodu i v rámci běžné spotřeby a zavedete ji do domu (nejčastěji pro splachování WC a nebo na praní), potřebujete systém ještě rozšířit o jemné filtry instalované před přechodem na vnitřní potrubí např. z PPR. Tyto filtry dodává řada firem jako např. (Honeywell, Comap a pod.).

Veškeré produkty z oblasti inženýrských sítí najdete v prodejnách společnosti Ptáček nebo v naší příručce Inženýrských sítí, kterou naleznete jako přílohu článku níže. Naši odborníci Vám rádi s výběrem potřebné techniky pomohou.

Přiložené soubory

Název Formát Velikost  
Příručka Inženýrských sítí PDF 14.88 MB