Dejte vodě druhou šanci

Odpadní voda nemusí končit pouze v odpadu, jednou to bude surovina ceněná zlatem, mysleme na to již dnes.

Dejte vodě druhou šanci zveřejněno: 26. 7. 2023

Bez pitné vody si nelze představit funkční domácnost, na druhé straně je stejně důležité vyřešit, co dělat se znečištěnou vodou a jak ji odvést z domu.

Cesta odpadní vody

Ve všech místech s odběrem vody musí být instalována i funkční kanalizace. Z nejfrekventovanějších místností, tedy z WC, z koupelny a kuchyně (sprcha, vana, umyvadlo, ale i pračka, případně odvod kondenzátu sušičky a dřez, nejsou-li napojeny jinak), vede potrubí do vnitřní kanalizace. Odtud odpadní vody putují do kanalizační přípojky a do veřejné sítě.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojkou je myšlena samostatná stavba, tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace z domu (nebo odvodnění pozemku) k zaústění do stoky. Každý dům má mít pouze jednu kanalizační přípojku, u oddílné kanalizace pak jednu přípojku splaškovou a jednu dešťovou.

Kanalizace jako taková se obecně dělí na venkovní a vnitřní (v majetku vlastníka je vždy celá přípojka i ta na veřejném pozemku - pouze se rozlišuje na čí náklady se dělá údržba a výměna). Odpadní vodu z domácnosti lze v některých případech shromažďovat také v jímce a následně ji vyvážet, nebo čistit v septiku či v domácí čistírně. Platí, že potrubí je nutné dimenzovat vždy na konkrétní podmínky (minimální povolená dimenze je 160 mm). Musí se dbát na sklon, minimálně 2 %, garantující bezproblémové odtékání splašků. Projektant se při tvorbě návrhu nevyhne řešení odvětrání (vyvádí se nad střechu) a rozmístění zápachových uzávěrek (sifonů). Domovní čerpací stanice, respektive čerpací šachty a čerpací jímky jsou určené pro přečerpávání odpadních, dešťových a podzemních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace.

Šedá a černá voda

Vodu, která odtéká z umyvadel, sprch, van, praček nebo myček, nazýváme vodou šedou. Jedná se tedy o odpadní vodu, která ale neobsahuje fekálie nebo moč. Takovou vodu, která odtéká z toalet, pak nazýváme vodou černou. Šedá a černá voda se ovšem v kanalizaci mísí, a protože obsahuje velké množství znečištění, je nutné ji čistit v čistírnách odpadních vod.

Když schází kanalizace

Stále existuje značné množství domů, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci. Obyvatelé to mohou řešit několika způsoby, např. pomocí jímky (žumpy), septiku nebo domovní čistírny odpadních vod. Je zřejmé, že jinak budeme odpadní vody likvidovat v rekreačním objektu, kam jezdíme desetkrát do roka, a jinak v trvale obývaném rodinném domě. Mohlo by se zdát, že žumpa zde představuje nejlevnější řešení, ale tak to v mnoha případech není – naopak žumpa je nejdražší řešení.

Domácí čistírna odpadních vod mnoho lidí odrazuje vyšší pořizovací cenou – naopak jedná se o nejlevnější řešení odpadních vod.

Co je to septik?

Další možností, jak se vypořádat se splaškovou vodou je septik. Jedná se o průtočnou, vícekomorovou nádrž, rozdělenou přepážkami, kde dochází k oddělování pevných kalů z odpadní vody a anaerobním čištěním. Současná platná legislativa však čištění odpadních vod nepovažuje za dostatečné, proto je septik nutné doplnit dalšími stupni čištění, například zemním nebo pískovým filtrem. U větších septiků se někdy zařazuje i více filtrů za sebou. Septik pořídíte cca za 30 000 Kč, ale filtr vás bude stát dalších 30 až 40 000 Kč. U septiků je nutné také vyvážet kal, ale na rozdíl od žumpy to bude většinou jedenkrát do roka. Pomocí septiku lze řešit likvidaci splašků i v rodinných domech celoročně obývaných početnou rodinou.

Domovní čistírna odpadních vod

Stále častěji využívaným řešením při nakládání s odpadní vodou je zřízení domácí čistírny odpadních vod. Základem každé čistírny je nádrž, ve které se splašky shromažďují i čistí. Pro čištění vody se využívá biologických procesů, během kterých mikroorganismy rozkládají nečistoty v odpadní vodě.

Kromě organických nečistot se ale domácí čistírna dokáže postarat i o odstranění mechanických nečistot. Znečištěná voda přichází nejprve do česlicového koše, který zachytí pevné nečistoty (hadry). Teprve pak voda postupuje do jiné nádrže, kde je čištěna s pomocí mikroorganismů.

Důležité předpoklady

Čistírna by měla mít co nejvyšší účinnost. Uvádí se minimálně 95 %. Měla by být tichá. Pokud je ČOV plně funkční, je bez zápachu. Pokud naopak ČOV zapáchá, tímto se indikuje porucha v biologickém procesu čištění. Samotný provoz domácí čistírny odpadních vod je poměrně levnou záležitostí. Roční provozní náklady se pohybují kolem 1 000 až 1 200 Kč za elektřinu. Kapacita čistírny závisí na počtu osob, její výkonnost se řídí hydrotechnickými výpočty. Důležitým faktorem je také způsob využití vyčištěné vody. Pro umístění čistírny je rozhodující i hygienický posudek, vyjádření stavebního úřadu atd. Pro stavbu čistírny odpadních vod je nutný projekt.

Jak na vaši kanalizaci vám poradí naši specialisté. Kontakt na toho, který je vám nejblíže, získáte na našich pobočkách, či zákaznické lince.

Přiložené soubory

Název Formát Velikost  
System_domovni_kanalizace PDF 20.60 MB